* Lưu ý: Dữ liệu tìm được có thể thay đổi do tra cứu trong thời gian thực !

Tìm thấy: 385 giường trống

STT
Khu nhà
Tòa nhà
Giới tính cho phép
Phòng
Giường
1 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 001 G 8
2 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 002 G 6
3 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 002 G 7
4 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 003 G 6
5 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 003 G 7
6 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 006 G 1
7 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 006 G 7
8 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 007 G 2
9 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 007 G 3
10 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 007 G 7
11 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 011 G 4
12 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 011 G 6
13 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 013 G 3
14 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 013 G 6
15 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 014 G 2
16 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 014 G 3
17 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 014 G 7
18 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 016 G 8
19 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 017 G 5
20 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 017 G 8
21 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 018 G 1
22 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 018 G 3
23 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 018 G 8
24 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 03-30 G 1
25 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 03-30 G 2
26 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 03-30 G 3
27 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 03-30 G 4
28 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 03-30 G 5
29 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 03-30 G 6
30 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 04-30 G 6
31 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 05-30 G 2
32 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 06-30 G 2
33 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 06-30 G 3
34 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 06-30 G 4
35 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 07-30 G 5
36 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 07-30 G 6
37 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 08-30 G 2
38 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 08-30 G 3
39 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 08-30 G 4
40 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 08-30 G 5
41 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 08-30 G 6
42 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 09-30 G 2
43 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 09-30 G 3
44 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 09-30 G 4
45 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 09-30 G 5
46 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 10-30 G 4
47 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 10-30 G 5
48 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 10-30 G 6
49 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 12-30 G 5
50 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 12-30 G 6
51 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 601 G 4
52 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 602 G 7
53 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 602 G 8
54 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 603 G 4
55 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 603 G 5
56 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 603 G 7
57 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 604 G 2
58 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 604 G 5
59 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 604 G 6
60 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 604 G 7
61 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 604 G 8
62 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 605 G 2
63 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 605 G 3
64 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 605 G 4
65 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 606 G 6
66 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 608 G 4
67 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 608 G 5
68 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 608 G 6
69 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 608 G 7
70 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 03-31 G 6
71 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 04-31 G 6
72 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 05-31 G 5
73 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 05-31 G 6
74 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 06-31 G 6
75 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 07-31 G 5
76 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 07-31 G 6
77 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 08-31 G 2
78 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 08-31 G 4
79 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 08-31 G 5
80 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 08-31 G 6
81 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 10-31 G 3
82 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 10-31 G 4
83 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 10-31 G 5
84 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 10-31 G 6
85 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 11-31 G 2
86 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 12-31 G 1
87 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 12-31 G 2
88 D31 - CLC: Nam D31 (CLC) Nam 12-31 G 4
89 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 201 G 2
90 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 201 G 4
91 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 201 G 8
92 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 202 G 3
93 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 202 G 5
94 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 202 G 8
95 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 203 G 7
96 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 203 G 8
97 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 204 G 3
98 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 204 G 5
99 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 204 G 6
100 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 205 G 5
101 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 206 G 2
102 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 206 G 6
103 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 206 G 8
104 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 207 G 6
105 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 207 G 7
106 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 207 G 8
107 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 208 G 2
108 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 208 G 3
109 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 210 G 1
110 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 210 G 2
111 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 210 G 4
112 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 210 G 5
113 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 210 G 6
114 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 210 G 8
115 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 213 G 8
116 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 215 G 2
117 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 215 G 3
118 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 215 G 6
119 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 217 G 6
120 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 218 G 1
121 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 218 G 2
122 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 218 G 3
123 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 218 G 4
124 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 218 G 6
125 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 218 G 8
126 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 219 G 6
127 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 219 G 8
128 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 220 G 4
129 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 220 G 6
130 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 220 G 8
131 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 301 G 1
132 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 302 G 4
133 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 302 G 5
134 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 302 G 6
135 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 302 G 7
136 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 302 G 8
137 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 303 G 7
138 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 303 G 8
139 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 306 G 7
140 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 307 G 8
141 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 308 G 3
142 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 310 G 7
143 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 310 G 8
144 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 312 G 8
145 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 315 G 8
146 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 316 G 3
147 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 317 G 7
148 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 318 G 3
149 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 318 G 8
150 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 320 G 2
151 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 320 G 3
152 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 401 G 7
153 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 401 G 8
154 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 402 G 4
155 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 402 G 7
156 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 403 G 4
157 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 403 G 5
158 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 405 G 4
159 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 406 G 6
160 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 406 G 7
161 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 406 G 8
162 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 407 G 2
163 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 407 G 3
164 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 407 G 4
165 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 407 G 5
166 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 407 G 6
167 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 407 G 7
168 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 407 G 8
169 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 408 G 2
170 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 408 G 3
171 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 408 G 4
172 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 408 G 5
173 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 408 G 6
174 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 408 G 7
175 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 408 G 8
176 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 411 G 8
177 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 412 G 8
178 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 413 G 7
179 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 414 G 6
180 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 414 G 8
181 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 416 G 2
182 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 416 G 4
183 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 416 G 5
184 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 416 G 8
185 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 417 G 6
186 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 417 G 7
187 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 417 G 8
188 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 418 G 2
189 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 418 G 4
190 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 418 G 8
191 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 420 G 6
192 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 420 G 7
193 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 501 G 4
194 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 501 G 5
195 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 501 G 6
196 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 501 G 7
197 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 501 G 8
198 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 502 G 3
199 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 502 G 4
200 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 502 G 5
201 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 502 G 6
202 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 502 G 7
203 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 502 G 8
204 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 505 G 2
205 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 505 G 3
206 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 505 G 4
207 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 505 G 7
208 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 505 G 8
209 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 506 G 5
210 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 506 G 6
211 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 506 G 7
212 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 506 G 8
213 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 507 G 1
214 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 507 G 2
215 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 507 G 5
216 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 507 G 7
217 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 508 G 2
218 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 508 G 7
219 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 510 G 5
220 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 510 G 6
221 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 510 G 7
222 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 510 G 8
223 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 511 G 2
224 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 511 G 6
225 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 511 G 8
226 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 512 G 7
227 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 512 G 8
228 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 513 G 3
229 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 513 G 6
230 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 513 G 7
231 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 516 G 1
232 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 516 G 5
233 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 516 G 6
234 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 517 G 6
235 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 517 G 8
236 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 518 G 5
237 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 519 G 1
238 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 519 G 7
239 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 520 G 2
240 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 520 G 7
241 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 102 G 3
242 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 103 G 4
243 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 105 G 2
244 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 105 G 3
245 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 105 G 5
246 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 105 G 6
247 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 106 G 6
248 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 108 G 1
249 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 108 G 4
250 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 111 G 6
251 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 113 G 4
252 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 115 G 2
253 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 115 G 4
254 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 115 G 5
255 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 115 G 6
256 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 116 G 1
257 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 117 G 4
258 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 117 G 6
259 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 118 G 2
260 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 118 G 5
261 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 118 G 6
262 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 120 G 2
263 D60: Nam D60 Nam 02-60 G 5
264 D60: Nam D60 Nam 02-60 G 6
265 D60: Nam D60 Nam 03-60 G 5
266 D60: Nam D60 Nam 03-60 G 6
267 D60: Nam D60 Nam 04-60 G 1
268 D60: Nam D60 Nam 04-60 G 2
269 D60: Nam D60 Nam 04-60 G 4
270 D60: Nam D60 Nam 04-60 G 6
271 D60: Nam D60 Nam 05-60 G 4
272 D60: Nam D60 Nam 05-60 G 5
273 D60: Nam D60 Nam 05-60 G 6
274 D60: Nam D60 Nam 06-60 G 6
275 D60: Nam D60 Nam 08-60 G 4
276 D60: Nam D60 Nam 08-60 G 6
277 D60: Nam D60 Nam 09-60 G 2
278 D60: Nam D60 Nam 09-60 G 3
279 D60: Nam D60 Nam 09-60 G 4
280 D60: Nam D60 Nam 10-60 G 1
281 D60: Nam D60 Nam 12-60 G 2
282 D60: Nam D60 Nam 12-60 G 3
283 D60: Nam D60 Nam 12-60 G 4
284 D60: Nam D60 Nam 12-60 G 5
285 D60: Nam D60 Nam 12-60 G 6
286 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 03-61 G 4
287 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 03-61 G 6
288 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 04-61 G 6
289 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 05-61 G 1
290 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 05-61 G 2
291 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 05-61 G 4
292 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 06-61 G 3
293 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 06-61 G 4
294 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 06-61 G 6
295 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 07-61 G 6
296 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 08-61 G 5
297 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 08-61 G 6
298 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 09-61 G 6
299 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 10-61 G 3
300 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 10-61 G 6
301 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 11-61 G 1
302 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 11-61 G 2
303 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 11-61 G 3
304 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 11-61 G 4
305 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 11-61 G 5
306 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 11-61 G 6
307 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 12-61 G 4
308 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 01-70 G 4
309 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 01-70 G 5
310 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 01-70 G 6
311 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 03-70 G 6
312 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 05-70 G 4
313 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 05-70 G 5
314 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 06-70 G 3
315 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 06-70 G 4
316 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 07-70 G 1
317 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 07-70 G 2
318 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 07-70 G 4
319 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 07-70 G 6
320 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 08-70 G 5
321 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 08-70 G 6
322 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 10-70 G 6
323 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 12-70 G 6
324 D72: Nam D72 Nam 01-72 G 3
325 D72: Nam D72 Nam 01-72 G 4
326 D72: Nam D72 Nam 01-72 G 5
327 D72: Nam D72 Nam 01-72 G 6
328 D72: Nam D72 Nam 02-72 G 1
329 D72: Nam D72 Nam 02-72 G 2
330 D72: Nam D72 Nam 02-72 G 3
331 D72: Nam D72 Nam 02-72 G 4
332 D72: Nam D72 Nam 02-72 G 5
333 D72: Nam D72 Nam 02-72 G 6
334 D72: Nam D72 Nam 03-72 G 4
335 D72: Nam D72 Nam 03-72 G 6
336 D72: Nam D72 Nam 05-72 G 1
337 D72: Nam D72 Nam 05-72 G 2
338 D72: Nam D72 Nam 05-72 G 3
339 D72: Nam D72 Nam 05-72 G 4
340 D72: Nam D72 Nam 05-72 G 5
341 D72: Nam D72 Nam 05-72 G 6
342 D72: Nam D72 Nam 06-72 G 1
343 D72: Nam D72 Nam 06-72 G 2
344 D72: Nam D72 Nam 09-72 G 2
345 D72: Nam D72 Nam 09-72 G 4
346 D72: Nam D72 Nam 09-72 G 6
347 D72: Nam D72 Nam 10-72 G 5
348 D72: Nam D72 Nam 10-72 G 6
349 D72: Nam D72 Nam 11-72 G 4
350 D72: Nam D72 Nam 11-72 G 5
351 D72: Nam D72 Nam 11-72 G 6
352 D72: Nam D72 Nam 12-72 G 1
353 D72: Nam D72 Nam 12-72 G 2
354 D72: Nam D72 Nam 12-72 G 3
355 D72: Nam D72 Nam 12-72 G 4
356 D72: Nam D72 Nam 12-72 G 5
357 D72: Nam D72 Nam 12-72 G 6
358 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 1
359 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 2
360 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 3
361 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 5
362 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 2
363 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 5
364 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 6
365 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 2
366 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 5
367 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 6
368 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 617 G 1
369 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 617 G 2
370 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 6
371 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 5
372 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 02-69 G 6
373 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 03-69 G 1
374 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 03-69 G 2
375 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 03-69 G 3
376 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 04-69 G 3
377 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 05-69 G 3
378 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 06-69 G 2
379 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 06-69 G 4
380 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 06-69 G 6
381 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 08-69 G 2
382 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 08-69 G 6
383 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 09-69 G 1
384 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 09-69 G 2
385 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 09-69 G 6