* Lưu ý: Dữ liệu tìm được có thể thay đổi do tra cứu trong thời gian thực !

Tìm thấy: 1193 giường trống

STT
Khu nhà
Tòa nhà
Giới tính cho phép
Phòng
Giường
1 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 1
2 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 2
3 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 3
4 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 4
5 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 5
6 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 6
7 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 7
8 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 8
9 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 1
10 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 2
11 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 3
12 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 4
13 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 5
14 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 6
15 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 7
16 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 8
17 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 1
18 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 2
19 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 3
20 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 4
21 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 5
22 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 6
23 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 7
24 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 8
25 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 1
26 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 2
27 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 3
28 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 4
29 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 5
30 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 6
31 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 7
32 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 8
33 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 1
34 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 2
35 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 3
36 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 4
37 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 5
38 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 6
39 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 7
40 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 004 G 5
41 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 004 G 6
42 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 004 G 7
43 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 004 G 8
44 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 1
45 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 2
46 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 3
47 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 4
48 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 5
49 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 6
50 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 7
51 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 8
52 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 006 G 2
53 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 006 G 3
54 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 006 G 4
55 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 1
56 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 2
57 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 3
58 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 4
59 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 5
60 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 6
61 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 7
62 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 8
63 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 1
64 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 2
65 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 3
66 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 4
67 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 5
68 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 6
69 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 7
70 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 8
71 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 1
72 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 2
73 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 3
74 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 4
75 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 5
76 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 6
77 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 7
78 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 8
79 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 1
80 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 2
81 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 3
82 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 4
83 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 5
84 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 6
85 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 7
86 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 8
87 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 3
88 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 4
89 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 5
90 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 6
91 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 8
92 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 1
93 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 2
94 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 3
95 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 4
96 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 5
97 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 6
98 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 7
99 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 8
100 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 1
101 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 2
102 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 3
103 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 6
104 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 7
105 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 8
106 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 102 G 1
107 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 102 G 7
108 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 1
109 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 3
110 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 4
111 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 5
112 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 7
113 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 8
114 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 104 G 1
115 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 104 G 6
116 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 104 G 8
117 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 1
118 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 3
119 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 4
120 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 5
121 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 8
122 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 106 G 1
123 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 106 G 3
124 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 106 G 5
125 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 106 G 7
126 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 107 G 1
127 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 107 G 3
128 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 107 G 4
129 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 107 G 6
130 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 1
131 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 3
132 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 4
133 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 5
134 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 7
135 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 8
136 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 110 G 2
137 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 110 G 4
138 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 110 G 6
139 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 1
140 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 2
141 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 3
142 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 4
143 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 5
144 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 6
145 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 1
146 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 2
147 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 3
148 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 4
149 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 5
150 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 6
151 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 1
152 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 2
153 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 3
154 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 4
155 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 5
156 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 6
157 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 1
158 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 2
159 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 3
160 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 5
161 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 1
162 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 2
163 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 3
164 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 4
165 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 5
166 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 6
167 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 1
168 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 2
169 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 3
170 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 4
171 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 5
172 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 6
173 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 120 G 1
174 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 120 G 3
175 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 120 G 5
176 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 120 G 6
177 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 1
178 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 2
179 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 3
180 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 4
181 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 5
182 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 6
183 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 7
184 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 8
185 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 1
186 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 2
187 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 3
188 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 4
189 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 5
190 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 6
191 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 7
192 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 8
193 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 1
194 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 2
195 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 3
196 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 4
197 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 5
198 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 6
199 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 7
200 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 8
201 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 205 G 1
202 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 205 G 3
203 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 205 G 5
204 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 205 G 8
205 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 1
206 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 4
207 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 5
208 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 7
209 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 8
210 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 1
211 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 2
212 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 3
213 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 6
214 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 7
215 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 8
216 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 1
217 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 2
218 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 5
219 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 6
220 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 7
221 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 8
222 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 1
223 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 2
224 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 3
225 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 4
226 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 5
227 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 6
228 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 7
229 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 8
230 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 211 G 3
231 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 211 G 5
232 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 211 G 7
233 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 212 G 1
234 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 212 G 4
235 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 212 G 7
236 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 1
237 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 3
238 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 5
239 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 7
240 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 8
241 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 1
242 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 2
243 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 3
244 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 4
245 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 5
246 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 6
247 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 7
248 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 8
249 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 1
250 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 2
251 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 3
252 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 4
253 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 5
254 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 6
255 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 7
256 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 8
257 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 3
258 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 5
259 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 6
260 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 7
261 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 8
262 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 1
263 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 3
264 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 5
265 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 6
266 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 7
267 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 1
268 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 2
269 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 3
270 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 4
271 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 5
272 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 6
273 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 7
274 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 8
275 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 1
276 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 2
277 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 3
278 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 4
279 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 5
280 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 6
281 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 7
282 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 8
283 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 1
284 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 2
285 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 3
286 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 4
287 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 5
288 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 6
289 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 7
290 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 8
291 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 1
292 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 2
293 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 3
294 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 4
295 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 5
296 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 6
297 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 7
298 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 1
299 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 2
300 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 3
301 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 4
302 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 5
303 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 6
304 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 7
305 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 8
306 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 1
307 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 2
308 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 3
309 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 4
310 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 5
311 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 6
312 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 7
313 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 8
314 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 1
315 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 2
316 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 3
317 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 4
318 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 5
319 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 6
320 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 7
321 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 8
322 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 1
323 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 2
324 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 3
325 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 4
326 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 5
327 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 6
328 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 7
329 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 8
330 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 1
331 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 2
332 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 3
333 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 4
334 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 5
335 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 6
336 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 7
337 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 8
338 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 2
339 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 4
340 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 6
341 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 8
342 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 1
343 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 2
344 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 3
345 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 4
346 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 5
347 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 6
348 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 7
349 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 8
350 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 1
351 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 2
352 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 3
353 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 4
354 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 5
355 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 6
356 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 7
357 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 8
358 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 1
359 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 2
360 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 3
361 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 4
362 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 5
363 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 6
364 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 7
365 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 8
366 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 1
367 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 2
368 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 3
369 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 4
370 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 5
371 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 6
372 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 7
373 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 8
374 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 1
375 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 2
376 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 3
377 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 4
378 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 5
379 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 6
380 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 7
381 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 8
382 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 315 G 1
383 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 315 G 3
384 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 315 G 5
385 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 1
386 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 2
387 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 3
388 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 4
389 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 5
390 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 6
391 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 7
392 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 8
393 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 317 G 1
394 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 317 G 7
395 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 1
396 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 2
397 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 3
398 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 4
399 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 5
400 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 6
401 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 7
402 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 8
403 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 319 G 1
404 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 319 G 6
405 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 319 G 7
406 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 1
407 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 2
408 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 3
409 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 4
410 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 5
411 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 6
412 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 7
413 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 8
414 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 1
415 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 2
416 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 3
417 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 4
418 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 5
419 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 6
420 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 7
421 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 8
422 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 3
423 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 4
424 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 5
425 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 6
426 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 7
427 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 1
428 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 2
429 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 3
430 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 4
431 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 5
432 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 6
433 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 7
434 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 8
435 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 1
436 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 2
437 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 3
438 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 4
439 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 5
440 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 405 G 1
441 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 405 G 2
442 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 405 G 3
443 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 406 G 1
444 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 406 G 2
445 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 406 G 3
446 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 406 G 4
447 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 1
448 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 2
449 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 3
450 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 4
451 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 5
452 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 6
453 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 7
454 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 8
455 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 1
456 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 2
457 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 3
458 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 4
459 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 5
460 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 6
461 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 7
462 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 8
463 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 1
464 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 2
465 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 3
466 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 4
467 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 5
468 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 1
469 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 2
470 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 3
471 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 4
472 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 5
473 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 6
474 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 7
475 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 8
476 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 1
477 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 2
478 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 3
479 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 4
480 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 5
481 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 6
482 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 7
483 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 8
484 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 1
485 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 2
486 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 3
487 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 4
488 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 5
489 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 6
490 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 7
491 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 8
492 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 1
493 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 4
494 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 5
495 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 6
496 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 7
497 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 3
498 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 4
499 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 5
500 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 7
501 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 8
502 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 2
503 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 3
504 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 4
505 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 5
506 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 6
507 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 7
508 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 417 G 2
509 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 417 G 3
510 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 417 G 4
511 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 417 G 6
512 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 1
513 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 2
514 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 3
515 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 4
516 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 5
517 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 419 G 1
518 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 419 G 2
519 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 419 G 3
520 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 1
521 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 2
522 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 3
523 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 4
524 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 5
525 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 6
526 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 7
527 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 8
528 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 1
529 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 2
530 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 3
531 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 4
532 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 5
533 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 6
534 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 7
535 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 8
536 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 502 G 4
537 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 502 G 5
538 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 502 G 6
539 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 1
540 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 2
541 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 3
542 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 4
543 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 5
544 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 6
545 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 7
546 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 8
547 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 504 G 1
548 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 504 G 3
549 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 1
550 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 2
551 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 3
552 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 5
553 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 8
554 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 506 G 1
555 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 506 G 2
556 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 506 G 3
557 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 506 G 5
558 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 1
559 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 3
560 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 4
561 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 5
562 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 6
563 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 7
564 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 1
565 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 2
566 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 3
567 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 7
568 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 1
569 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 2
570 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 3
571 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 4
572 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 5
573 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 6
574 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 7
575 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 8
576 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 511 G 1
577 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 511 G 2
578 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 511 G 3
579 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 512 G 2
580 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 512 G 3
581 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 513 G 1
582 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 513 G 2
583 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 513 G 3
584 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 1
585 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 2
586 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 3
587 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 4
588 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 5
589 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 6
590 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 7
591 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 8
592 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 515 G 5
593 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 515 G 6
594 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 515 G 7
595 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 516 G 1
596 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 516 G 3
597 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 516 G 5
598 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 516 G 7
599 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 516 G 8
600 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 1
601 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 2
602 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 3
603 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 4
604 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 5
605 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 6
606 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 1
607 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 2
608 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 3
609 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 4
610 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 5
611 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 6
612 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 7
613 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 8
614 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 519 G 1
615 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 519 G 5
616 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 519 G 8
617 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 1
618 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 2
619 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 3
620 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 4
621 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 7
622 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 8
623 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 1
624 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 2
625 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 3
626 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 4
627 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 5
628 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 6
629 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 7
630 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 8
631 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 1
632 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 2
633 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 3
634 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 4
635 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 5
636 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 6
637 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 1
638 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 2
639 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 3
640 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 4
641 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 5
642 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 6
643 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 1
644 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 2
645 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 3
646 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 4
647 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 5
648 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 8
649 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 605 G 1
650 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 605 G 2
651 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 605 G 3
652 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 605 G 5
653 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 605 G 8
654 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 1
655 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 2
656 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 3
657 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 4
658 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 5
659 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 6
660 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 7
661 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 8
662 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 2
663 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 3
664 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 4
665 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 6
666 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 7
667 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 608 G 1
668 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 608 G 3
669 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 608 G 4
670 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 608 G 7
671 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 1
672 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 2
673 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 3
674 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 4
675 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 5
676 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 6
677 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 1
678 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 2
679 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 3
680 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 4
681 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 5
682 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 6
683 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 1
684 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 2
685 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 3
686 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 4
687 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 5
688 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 6
689 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 1
690 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 2
691 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 3
692 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 4
693 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 5
694 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 1
695 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 2
696 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 3
697 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 4
698 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 1
699 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 2
700 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 3
701 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 4
702 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 5
703 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 617 G 1
704 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 617 G 3
705 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 617 G 5
706 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 1
707 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 2
708 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 3
709 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 4
710 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 5
711 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 6
712 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 1
713 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 2
714 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 3
715 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 4
716 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 5
717 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 1
718 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 2
719 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 3
720 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 4
721 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 5
722 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 6
723 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 1
724 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 2
725 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 3
726 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 4
727 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 5
728 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 6
729 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 1
730 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 2
731 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 3
732 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 4
733 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 5
734 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 6
735 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 10-31 G 1
736 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 10-31 G 2
737 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 10-31 G 3
738 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 10-31 G 4
739 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 10-31 G 5
740 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 10-31 G 6
741 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 1
742 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 2
743 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 3
744 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 4
745 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 5
746 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 6
747 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 1
748 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 2
749 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 3
750 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 4
751 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 5
752 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 6
753 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 1
754 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 2
755 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 3
756 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 4
757 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 5
758 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 6
759 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 1
760 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 2
761 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 3
762 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 4
763 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 5
764 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 6
765 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 1
766 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 2
767 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 3
768 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 4
769 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 5
770 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 6
771 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 1
772 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 2
773 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 3
774 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 4
775 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 5
776 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 6
777 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 1
778 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 2
779 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 3
780 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 4
781 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 5
782 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 6
783 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 1
784 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 2
785 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 3
786 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 4
787 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 5
788 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 6
789 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 1
790 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 2
791 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 3
792 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 4
793 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 5
794 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 6
795 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 1
796 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 2
797 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 3
798 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 4
799 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 5
800 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 6
801 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 1
802 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 2
803 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 3
804 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 4
805 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 5
806 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 6
807 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 1
808 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 2
809 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 3
810 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 4
811 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 5
812 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 6
813 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 1
814 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 2
815 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 3
816 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 4
817 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 5
818 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 6
819 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 1
820 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 2
821 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 3
822 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 4
823 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 5
824 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 6
825 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 1
826 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 2
827 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 4
828 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 6
829 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 1
830 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 2
831 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 3
832 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 4
833 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 5
834 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 6
835 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 1
836 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 2
837 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 3
838 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 4
839 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 5
840 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 6
841 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 1
842 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 2
843 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 3
844 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 4
845 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 5
846 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 6
847 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 1
848 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 2
849 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 3
850 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 4
851 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 5
852 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 6
853 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 1
854 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 2
855 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 3
856 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 4
857 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 5
858 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 6
859 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 1
860 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 2
861 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 3
862 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 4
863 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 5
864 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 6
865 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 1
866 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 2
867 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 3
868 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 4
869 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 5
870 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 6
871 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 1
872 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 2
873 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 3
874 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 4
875 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 5
876 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 6
877 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 1
878 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 2
879 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 3
880 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 4
881 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 5
882 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 6
883 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 1
884 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 2
885 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 3
886 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 4
887 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 5
888 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 6
889 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 1
890 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 2
891 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 3
892 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 4
893 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 5
894 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 6
895 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 1
896 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 2
897 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 3
898 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 4
899 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 5
900 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 6
901 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 1
902 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 2
903 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 3
904 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 4
905 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 5
906 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 6
907 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 1
908 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 2
909 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 3
910 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 4
911 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 5
912 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 6
913 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 1
914 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 2
915 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 3
916 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 4
917 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 5
918 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 6
919 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 1
920 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 2
921 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 3
922 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 4
923 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 5
924 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 6
925 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 1
926 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 2
927 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 3
928 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 4
929 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 5
930 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 6
931 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 1
932 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 2
933 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 3
934 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 4
935 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 5
936 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 6
937 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 1
938 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 2
939 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 3
940 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 4
941 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 5
942 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 6
943 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 1
944 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 2
945 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 3
946 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 4
947 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 5
948 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 6
949 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 1
950 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 2
951 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 3
952 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 4
953 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 5
954 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 6
955 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 1
956 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 2
957 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 3
958 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 4
959 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 5
960 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 6
961 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 1
962 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 2
963 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 3
964 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 4
965 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 5
966 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 6
967 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 1
968 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 2
969 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 3
970 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 4
971 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 5
972 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 6
973 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 1
974 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 2
975 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 3
976 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 4
977 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 5
978 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 6
979 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 1
980 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 2
981 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 3
982 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 4
983 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 5
984 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 6
985 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 1
986 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 2
987 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 3
988 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 4
989 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 5
990 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 6
991 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 1
992 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 2
993 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 3
994 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 4
995 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 5
996 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 6
997 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 1
998 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 2
999 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 3
1000 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 4
1001 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 5
1002 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 6
1003 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 1
1004 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 2
1005 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 3
1006 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 4
1007 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 5
1008 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 6
1009 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 1
1010 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 2
1011 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 3
1012 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 4
1013 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 5
1014 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 6
1015 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 1
1016 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 2
1017 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 3
1018 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 4
1019 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 5
1020 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 6
1021 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 1
1022 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 2
1023 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 3
1024 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 4
1025 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 5
1026 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 6
1027 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 1
1028 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 2
1029 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 3
1030 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 4
1031 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 5
1032 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 6
1033 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 1
1034 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 2
1035 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 3
1036 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 4
1037 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 5
1038 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 6
1039 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 1
1040 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 2
1041 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 3
1042 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 4
1043 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 5
1044 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 6
1045 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 1
1046 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 2
1047 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 3
1048 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 4
1049 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 5
1050 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 6
1051 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 1
1052 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 2
1053 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 3
1054 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 4
1055 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 5
1056 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 6
1057 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 1
1058 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 2
1059 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 3
1060 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 4
1061 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 5
1062 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 6
1063 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 1
1064 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 2
1065 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 3
1066 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 4
1067 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 5
1068 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 6
1069 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 1
1070 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 2
1071 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 3
1072 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 4
1073 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 5
1074 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 6
1075 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 1
1076 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 2
1077 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 3
1078 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 4
1079 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 5
1080 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 6
1081 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 1
1082 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 2
1083 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 3
1084 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 4
1085 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 5
1086 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 6
1087 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 1
1088 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 2
1089 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 3
1090 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 4
1091 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 5
1092 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 6
1093 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 1
1094 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 2
1095 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 3
1096 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 4
1097 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 5
1098 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 6
1099 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 1
1100 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 2
1101 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 3
1102 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 4
1103 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 5
1104 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 6
1105 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 1
1106 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 2
1107 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 3
1108 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 4
1109 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 5
1110 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 6
1111 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 1
1112 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 2
1113 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 3
1114 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 4
1115 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 5
1116 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 6
1117 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 1
1118 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 2
1119 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 3
1120 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 4
1121 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 5
1122 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 1
1123 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 2
1124 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 3
1125 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 4
1126 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 5
1127 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 6
1128 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 1
1129 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 2
1130 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 3
1131 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 4
1132 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 5
1133 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 6
1134 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 1
1135 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 2
1136 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 3
1137 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 4
1138 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 5
1139 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 6
1140 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 1
1141 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 2
1142 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 3
1143 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 4
1144 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 5
1145 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 6
1146 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 1
1147 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 2
1148 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 3
1149 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 4
1150 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 5
1151 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 6
1152 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 1
1153 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 2
1154 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 3
1155 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 4
1156 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 5
1157 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 6
1158 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 1
1159 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 2
1160 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 3
1161 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 4
1162 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 5
1163 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 6
1164 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 1
1165 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 2
1166 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 3
1167 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 4
1168 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 5
1169 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 6
1170 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 09-69 G 1
1171 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 09-69 G 2
1172 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 09-69 G 3
1173 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 09-69 G 4
1174 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 09-69 G 5
1175 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 09-69 G 6
1176 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 1
1177 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 2
1178 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 3
1179 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 4
1180 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 5
1181 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 6
1182 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 1
1183 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 2
1184 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 3
1185 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 4
1186 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 5
1187 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 6
1188 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 1
1189 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 2
1190 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 3
1191 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 4
1192 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 5
1193 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 6