* Lưu ý: Dữ liệu tìm được có thể thay đổi do tra cứu trong thời gian thực !

Tìm thấy: 250 giường trống

STT
Khu nhà
Tòa nhà
Giới tính cho phép
Phòng
Giường
1 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 1
2 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 2
3 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 3
4 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 6
5 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 7
6 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 4
7 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 6
8 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 6
9 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 7
10 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 8
11 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 6
12 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 1
13 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 2
14 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 3
15 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 6
16 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 4
17 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 3
18 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 2
19 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 8
20 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 8
21 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 8
22 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 8
23 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 8
24 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 8
25 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 8
26 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 8
27 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 8
28 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 8
29 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 6
30 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 4
31 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 1
32 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 2
33 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 3
34 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 4
35 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 5
36 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 11-30 G 6
37 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 3
38 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 4
39 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 5
40 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 6
41 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 4
42 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 6
43 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 6
44 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 1
45 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 2
46 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 3
47 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 4
48 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 5
49 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 6
50 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 4
51 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 5
52 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 1
53 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 2
54 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 6
55 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 1
56 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 2
57 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 3
58 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 4
59 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 5
60 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 6
61 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 2
62 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 3
63 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 5
64 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 6
65 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 1
66 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 2
67 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 3
68 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 4
69 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 5
70 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 11-70 G 6
71 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 5
72 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 6
73 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 4
74 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 6
75 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 2
76 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 3
77 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 4
78 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 5
79 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 6
80 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 3
81 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 4
82 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 5
83 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 6
84 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 4
85 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 2
86 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 3
87 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 4
88 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 5
89 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 6
90 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 2
91 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 3
92 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 4
93 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 5
94 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 6
95 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 1
96 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 2
97 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 3
98 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 4
99 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 5
100 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 6
101 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 1
102 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 2
103 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 3
104 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 4
105 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 5
106 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 07-30 G 6
107 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 2
108 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 3
109 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 4
110 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 5
111 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 6
112 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 2
113 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 3
114 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 2
115 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 3
116 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 2
117 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 4
118 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 6
119 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 2
120 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 6
121 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 1
122 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 4
123 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 1
124 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 3
125 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 4
126 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 2
127 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 6
128 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 2
129 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 4
130 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 6
131 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 1
132 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 5
133 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 6
134 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 4
135 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 6
136 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 6
137 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 1
138 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 2
139 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 3
140 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 4
141 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 5
142 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 09-60 G 6
143 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 4
144 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 4
145 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 6
146 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 1
147 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 6
148 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 2
149 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 3
150 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 5
151 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 6
152 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 2
153 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 3
154 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 4
155 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 1
156 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 2
157 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 3
158 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 4
159 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 5
160 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 09-61 G 6
161 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 6
162 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 6
163 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 2
164 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 5
165 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 6
166 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 1
167 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 3
168 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 6
169 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 3
170 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 4
171 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 6
172 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 6
173 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 1
174 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 2
175 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 3
176 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 4
177 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 5
178 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 6
179 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 2
180 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 3
181 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 4
182 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 6
183 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 3
184 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 4
185 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 5
186 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 6
187 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 6
188 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 2
189 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 4
190 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 5
191 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 6
192 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 1
193 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 2
194 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 3
195 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 4
196 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 5
197 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 6
198 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 1
199 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 2
200 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 3
201 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 4
202 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 5
203 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 6
204 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 6
205 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 6
206 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 1
207 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 2
208 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 3
209 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 4
210 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 5
211 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 07-72 G 6
212 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 2
213 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 4
214 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 5
215 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 2
216 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 3
217 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 4
218 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 5
219 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 6
220 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 6
221 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 4
222 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 5
223 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 6
224 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 1
225 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 2
226 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 3
227 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 4
228 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 5
229 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 07-69 G 6
230 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 1
231 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 2
232 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 3
233 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 1
234 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 2
235 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 3
236 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 4
237 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 5
238 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 10-69 G 6
239 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 1
240 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 2
241 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 3
242 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 4
243 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 5
244 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 11-69 G 6
245 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 1
246 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 2
247 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 3
248 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 4
249 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 5
250 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 12-69 G 6