* Lưu ý: Dữ liệu tìm được có thể thay đổi do tra cứu trong thời gian thực !

Tìm thấy: 1041 giường trống

STT
Khu nhà
Tòa nhà
Giới tính cho phép
Phòng
Giường
1 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 4
2 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 5
3 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 001 G 8
4 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 1
5 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 2
6 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 3
7 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 5
8 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 6
9 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 7
10 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 002 G 8
11 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 1
12 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 2
13 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 3
14 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 4
15 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 5
16 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 6
17 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 7
18 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 220 G 8
19 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 1
20 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 2
21 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 3
22 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 4
23 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 5
24 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 7
25 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 003 G 8
26 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 1
27 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 2
28 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 3
29 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 4
30 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 5
31 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 6
32 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 201 G 7
33 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 004 G 5
34 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 004 G 6
35 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 004 G 7
36 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 004 G 8
37 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 1
38 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 2
39 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 3
40 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 4
41 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 5
42 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 6
43 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 7
44 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 005 G 8
45 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 006 G 2
46 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 006 G 3
47 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 006 G 4
48 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 1
49 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 2
50 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 3
51 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 4
52 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nam (p001 - p007) Nam 007 G 5
53 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 1
54 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 2
55 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 3
56 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 4
57 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 5
58 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 6
59 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 7
60 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 011 G 8
61 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 1
62 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 2
63 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 3
64 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 4
65 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 5
66 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 6
67 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 013 G 7
68 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 1
69 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 2
70 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 3
71 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 4
72 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 5
73 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 6
74 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 7
75 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 014 G 8
76 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 3
77 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 4
78 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 5
79 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 6
80 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 016 G 8
81 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 1
82 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 2
83 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 3
84 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 4
85 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 5
86 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 6
87 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 7
88 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Trệt Nữ (p011 - p018) Nữ 017 G 8
89 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 1
90 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 2
91 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 3
92 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 6
93 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 7
94 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 101 G 8
95 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 102 G 1
96 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 102 G 2
97 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 102 G 3
98 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 102 G 4
99 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 102 G 7
100 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 1
101 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 3
102 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 4
103 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 5
104 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 7
105 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 103 G 8
106 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 104 G 1
107 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 104 G 2
108 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 104 G 6
109 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 104 G 8
110 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 1
111 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 3
112 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 4
113 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 5
114 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 105 G 8
115 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 106 G 1
116 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 106 G 7
117 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 107 G 1
118 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 107 G 3
119 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 107 G 4
120 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 107 G 6
121 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 1
122 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 3
123 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 4
124 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 5
125 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 7
126 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 108 G 8
127 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 110 G 2
128 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 110 G 4
129 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 1 Nữ 110 G 6
130 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 1
131 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 2
132 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 3
133 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 4
134 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 5
135 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 111 G 6
136 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 1
137 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 2
138 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 3
139 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 4
140 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 5
141 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 112 G 6
142 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 1
143 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 2
144 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 4
145 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 5
146 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 114 G 6
147 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 1
148 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 2
149 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 116 G 3
150 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 1
151 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 2
152 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 3
153 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 4
154 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 5
155 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 117 G 6
156 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 1
157 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 2
158 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 3
159 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 4
160 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 5
161 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 119 G 6
162 7 TẦNG - 6 SV 7 TẦNG - 6 SV Nữ 120 G 6
163 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 2
164 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 3
165 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 4
166 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 5
167 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 202 G 6
168 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 1
169 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 2
170 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 3
171 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 4
172 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 5
173 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 6
174 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 7
175 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 203 G 8
176 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 1
177 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 2
178 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 3
179 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 5
180 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 6
181 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 7
182 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 204 G 8
183 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 205 G 1
184 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 205 G 3
185 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 205 G 5
186 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 205 G 8
187 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 1
188 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 4
189 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 5
190 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 7
191 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 206 G 8
192 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 1
193 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 2
194 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 3
195 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 4
196 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 6
197 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 7
198 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 207 G 8
199 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 1
200 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 2
201 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 5
202 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 6
203 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 7
204 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 208 G 8
205 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 1
206 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 2
207 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 3
208 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 4
209 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 5
210 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 7
211 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 210 G 8
212 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 211 G 3
213 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 211 G 5
214 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 211 G 7
215 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 212 G 1
216 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 212 G 4
217 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 212 G 7
218 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 1
219 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 2
220 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 3
221 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 5
222 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 7
223 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 213 G 8
224 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 1
225 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 2
226 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 3
227 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 4
228 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 5
229 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 6
230 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 7
231 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 214 G 8
232 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 1
233 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 2
234 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 3
235 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 4
236 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 5
237 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 6
238 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 7
239 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 215 G 8
240 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 3
241 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 5
242 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 6
243 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 7
244 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 216 G 8
245 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 1
246 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 3
247 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 5
248 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 6
249 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 217 G 7
250 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 1
251 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 2
252 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 3
253 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 4
254 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 5
255 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 6
256 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 7
257 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 218 G 8
258 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 1
259 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 2
260 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 4
261 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 5
262 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 6
263 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 7
264 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 2 Nữ 219 G 8
265 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 1
266 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 2
267 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 3
268 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 4
269 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 5
270 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 6
271 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 7
272 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 301 G 8
273 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 3
274 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 4
275 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 5
276 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 302 G 8
277 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 1
278 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 2
279 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 3
280 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 4
281 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 5
282 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 6
283 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 7
284 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 303 G 8
285 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 1
286 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 2
287 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 3
288 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 4
289 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 5
290 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 6
291 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 7
292 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 304 G 8
293 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 1
294 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 2
295 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 3
296 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 4
297 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 5
298 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 6
299 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 7
300 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 305 G 8
301 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 1
302 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 2
303 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 3
304 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 4
305 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 5
306 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 6
307 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 7
308 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 306 G 8
309 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 1
310 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 2
311 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 3
312 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 4
313 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 5
314 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 6
315 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 7
316 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 307 G 8
317 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 1
318 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 2
319 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 3
320 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 4
321 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 5
322 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 6
323 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 7
324 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 308 G 8
325 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 1
326 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 2
327 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 3
328 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 4
329 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 5
330 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 6
331 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 310 G 7
332 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 1
333 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 2
334 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 3
335 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 4
336 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 5
337 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 6
338 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 7
339 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 311 G 8
340 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 1
341 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 2
342 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 3
343 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 4
344 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 5
345 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 6
346 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 7
347 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 312 G 8
348 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 1
349 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 2
350 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 3
351 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 4
352 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 5
353 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 6
354 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 313 G 7
355 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 1
356 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 2
357 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 3
358 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 4
359 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 5
360 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 6
361 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 7
362 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 314 G 8
363 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 315 G 1
364 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 315 G 2
365 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 315 G 3
366 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 315 G 4
367 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 315 G 5
368 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 1
369 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 2
370 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 3
371 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 4
372 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 5
373 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 6
374 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 7
375 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 316 G 8
376 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 317 G 1
377 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 317 G 7
378 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 1
379 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 2
380 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 3
381 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 4
382 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 5
383 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 6
384 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 7
385 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 318 G 8
386 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 319 G 1
387 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 319 G 6
388 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 319 G 7
389 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 1
390 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 2
391 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 3
392 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 4
393 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 5
394 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 6
395 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 7
396 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 3 Nữ 320 G 8
397 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 1
398 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 2
399 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 3
400 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 4
401 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 5
402 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 6
403 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 7
404 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 401 G 8
405 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 3
406 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 4
407 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 5
408 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 6
409 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 402 G 7
410 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 1
411 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 2
412 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 3
413 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 4
414 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 5
415 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 6
416 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 7
417 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 403 G 8
418 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 1
419 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 2
420 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 3
421 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 4
422 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 404 G 5
423 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 405 G 1
424 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 405 G 2
425 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 405 G 3
426 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 406 G 1
427 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 406 G 2
428 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 406 G 3
429 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 406 G 4
430 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 1
431 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 2
432 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 3
433 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 4
434 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 5
435 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 6
436 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 7
437 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 407 G 8
438 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 1
439 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 2
440 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 3
441 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 4
442 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 5
443 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 6
444 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 408 G 7
445 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 1
446 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 2
447 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 3
448 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 4
449 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 410 G 5
450 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 1
451 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 2
452 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 3
453 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 4
454 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 5
455 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 6
456 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 411 G 7
457 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 1
458 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 2
459 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 3
460 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 4
461 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 5
462 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 6
463 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 7
464 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 412 G 8
465 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 1
466 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 2
467 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 3
468 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 4
469 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 5
470 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 6
471 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 413 G 7
472 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 1
473 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 2
474 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 4
475 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 5
476 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 6
477 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 414 G 7
478 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 3
479 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 4
480 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 5
481 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 7
482 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 415 G 8
483 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 2
484 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 3
485 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 4
486 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 5
487 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 6
488 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 416 G 7
489 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 417 G 2
490 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 417 G 3
491 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 417 G 4
492 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 417 G 6
493 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 1
494 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 2
495 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 3
496 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 4
497 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 5
498 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 418 G 6
499 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 419 G 1
500 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 419 G 2
501 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 419 G 3
502 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 1
503 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 2
504 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 3
505 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 4
506 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 5
507 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 6
508 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 7
509 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 4 Nam 420 G 8
510 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 1
511 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 2
512 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 3
513 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 4
514 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 5
515 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 6
516 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 501 G 7
517 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 502 G 4
518 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 502 G 5
519 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 502 G 6
520 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 1
521 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 2
522 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 3
523 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 4
524 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 5
525 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 6
526 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 7
527 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 503 G 8
528 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 504 G 1
529 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 504 G 2
530 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 504 G 3
531 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 504 G 4
532 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 1
533 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 2
534 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 3
535 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 5
536 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 505 G 8
537 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 506 G 1
538 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 506 G 2
539 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 506 G 3
540 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 506 G 5
541 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 506 G 8
542 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 1
543 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 3
544 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 4
545 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 5
546 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 6
547 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 507 G 7
548 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 1
549 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 2
550 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 3
551 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 6
552 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 7
553 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 508 G 8
554 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 1
555 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 2
556 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 3
557 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 4
558 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 5
559 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 6
560 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 7
561 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 510 G 8
562 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 511 G 1
563 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 511 G 2
564 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 511 G 3
565 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 513 G 1
566 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 513 G 2
567 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 513 G 3
568 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 513 G 4
569 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 1
570 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 2
571 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 3
572 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 4
573 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 5
574 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 6
575 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 7
576 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 514 G 8
577 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 515 G 5
578 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 515 G 6
579 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 515 G 7
580 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 516 G 1
581 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 516 G 3
582 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 516 G 5
583 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 516 G 7
584 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 1
585 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 2
586 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 3
587 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 4
588 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 5
589 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 517 G 6
590 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 1
591 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 2
592 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 3
593 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 4
594 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 5
595 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 6
596 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 518 G 7
597 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 519 G 1
598 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 519 G 5
599 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 519 G 8
600 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 1
601 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 2
602 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 3
603 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 4
604 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 7
605 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 5 Nam 520 G 8
606 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 1
607 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 2
608 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 3
609 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 4
610 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 5
611 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 6
612 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 7
613 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 601 G 8
614 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 1
615 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 2
616 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 3
617 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 4
618 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 5
619 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 6
620 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 7
621 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 602 G 8
622 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 1
623 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 2
624 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 3
625 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 4
626 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 5
627 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 6
628 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 603 G 7
629 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 1
630 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 2
631 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 3
632 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 4
633 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 5
634 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 604 G 8
635 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 605 G 5
636 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 605 G 8
637 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 1
638 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 2
639 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 3
640 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 4
641 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 5
642 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 7
643 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 606 G 8
644 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 1
645 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 2
646 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 3
647 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 4
648 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 6
649 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 7
650 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 607 G 8
651 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 608 G 1
652 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 608 G 3
653 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 608 G 4
654 Khu nhà A (nhà 7 tầng) Tầng 6 (p601 - p608) Nam 608 G 7
655 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 1
656 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 2
657 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 3
658 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 4
659 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 5
660 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 6
661 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 1
662 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 2
663 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 3
664 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 4
665 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 5
666 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 612 G 6
667 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 1
668 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 2
669 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 3
670 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 4
671 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 5
672 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 613 G 6
673 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 1
674 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 2
675 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 3
676 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 4
677 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 614 G 5
678 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 1
679 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 2
680 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 3
681 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 615 G 4
682 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 1
683 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 2
684 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 3
685 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 4
686 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 616 G 5
687 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 617 G 1
688 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 617 G 3
689 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 617 G 5
690 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 1
691 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 2
692 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 3
693 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 4
694 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 5
695 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 618 G 6
696 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 1
697 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 2
698 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 3
699 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 4
700 Khu nhà A - CLC (nhà 7 tầng: p611-p619) Tầng 6 (CLC) Nam 619 G 5
701 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 1
702 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 2
703 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 3
704 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 4
705 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 5
706 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 10-30 G 6
707 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 1
708 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 2
709 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 3
710 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 12-30 G 4
711 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 10-31 G 1
712 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 10-31 G 2
713 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 10-31 G 3
714 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 3
715 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 11-31 G 5
716 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 1
717 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 2
718 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 3
719 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 4
720 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 5
721 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 12-31 G 6
722 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 1
723 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 2
724 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 3
725 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 4
726 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 5
727 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 10-60 G 6
728 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 1
729 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 2
730 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 3
731 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 4
732 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 5
733 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 11-60 G 6
734 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 1
735 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 2
736 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 3
737 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 4
738 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 5
739 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 12-60 G 6
740 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 1
741 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 2
742 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 3
743 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 4
744 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 5
745 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 10-61 G 6
746 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 1
747 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 2
748 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 3
749 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 4
750 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 11-61 G 5
751 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 1
752 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 2
753 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 3
754 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 12-61 G 4
755 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 1
756 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 2
757 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 3
758 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 10-70 G 4
759 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 1
760 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 2
761 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 3
762 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 4
763 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 5
764 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 12-70 G 6
765 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 1
766 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 2
767 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 3
768 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 4
769 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 5
770 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 10-72 G 6
771 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 1
772 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 2
773 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 3
774 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 4
775 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 5
776 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 11-72 G 6
777 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 1
778 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 2
779 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 3
780 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 4
781 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 5
782 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 12-72 G 6
783 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 1
784 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 2
785 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 01-30 G 4
786 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 1
787 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 2
788 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 3
789 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 5
790 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 02-30 G 6
791 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 1
792 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 2
793 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 3
794 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 4
795 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 5
796 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 03-30 G 6
797 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 1
798 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 2
799 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 3
800 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 4
801 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 5
802 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 04-30 G 6
803 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 1
804 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 2
805 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 3
806 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 4
807 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 5
808 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 05-30 G 6
809 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 1
810 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 2
811 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 3
812 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 4
813 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 06-30 G 5
814 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 1
815 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 2
816 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 3
817 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 4
818 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 5
819 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 08-30 G 6
820 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 1
821 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 2
822 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 3
823 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 4
824 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 5
825 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D30 Nam 09-30 G 6
826 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 1
827 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 02-31 G 2
828 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 1
829 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 3
830 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 4
831 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 03-31 G 5
832 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 1
833 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 04-31 G 2
834 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 1
835 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 3
836 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 05-31 G 5
837 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 1
838 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 2
839 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 3
840 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 08-31 G 4
841 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 1
842 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 2
843 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 3
844 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 4
845 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 09-31 G 5
846 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 2
847 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 3
848 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 5
849 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 01-60 G 6
850 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 1
851 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 2
852 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 3
853 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 4
854 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 5
855 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 02-60 G 6
856 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 1
857 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 2
858 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 3
859 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 4
860 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 5
861 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 03-60 G 6
862 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 1
863 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 3
864 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 04-60 G 5
865 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 1
866 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 2
867 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 3
868 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 4
869 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 05-60 G 5
870 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 1
871 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 2
872 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 3
873 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 4
874 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 5
875 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 06-60 G 6
876 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 1
877 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 2
878 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 3
879 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 4
880 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 5
881 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D60 Nam 08-60 G 6
882 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 1
883 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 2
884 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 3
885 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 5
886 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 01-61 G 6
887 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 1
888 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 2
889 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 3
890 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 4
891 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 5
892 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 02-61 G 6
893 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 1
894 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 2
895 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 3
896 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 4
897 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 5
898 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 03-61 G 6
899 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 1
900 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 2
901 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 3
902 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 4
903 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 5
904 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 04-61 G 6
905 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 1
906 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 2
907 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 3
908 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 4
909 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 5
910 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 05-61 G 6
911 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 2
912 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 3
913 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 4
914 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 06-61 G 5
915 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 1
916 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 2
917 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 07-61 G 4
918 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 1
919 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 2
920 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 3
921 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 4
922 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 5
923 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D30,D61)) D61 Nam 08-61 G 6
924 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 1
925 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 2
926 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 3
927 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 4
928 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 01-70 G 5
929 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 1
930 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 2
931 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 3
932 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 4
933 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 5
934 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 02-70 G 6
935 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 1
936 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 3
937 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 03-70 G 4
938 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 1
939 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 2
940 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 4
941 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 5
942 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 04-70 G 6
943 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 1
944 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 2
945 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 3
946 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 4
947 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 5
948 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 05-70 G 6
949 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 1
950 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 2
951 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 5
952 Khu nhà D70 - CLC (p1-p6) D70 (CLC) Nam 06-70 G 6
953 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 1
954 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 2
955 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 3
956 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 4
957 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 5
958 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 08-70 G 6
959 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 1
960 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 2
961 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 3
962 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 4
963 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D70 Nam 09-70 G 5
964 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 3
965 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 4
966 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 5
967 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 01-72 G 6
968 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 1
969 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 2
970 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 3
971 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 4
972 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 5
973 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 02-72 G 6
974 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 1
975 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 2
976 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 3
977 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 4
978 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 5
979 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 03-72 G 6
980 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 1
981 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 2
982 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 3
983 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 4
984 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 5
985 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 04-72 G 6
986 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 1
987 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 2
988 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 3
989 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 4
990 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 5
991 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 05-72 G 6
992 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 1
993 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 3
994 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 06-72 G 6
995 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 1
996 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 2
997 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 3
998 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 4
999 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 5
1000 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 08-72 G 6
1001 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 1
1002 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 2
1003 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 3
1004 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 4
1005 Khu nhà D (Nhà cấp 4 (D60,D70,D72)) D72 Nam 09-72 G 5
1006 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 1
1007 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 2
1008 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 3
1009 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 4
1010 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 5
1011 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 07-31 G 6
1012 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 1
1013 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 2
1014 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 3
1015 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 4
1016 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 01-31 G 5
1017 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 1
1018 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 2
1019 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 3
1020 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 4
1021 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 5
1022 Khu nhà D31 - CLC D31 (CLC) Nam 06-31 G 6
1023 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 1
1024 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 3
1025 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 01-69 G 6
1026 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 1
1027 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 2
1028 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 03-69 G 3
1029 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 1
1030 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 2
1031 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 3
1032 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 4
1033 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 04-69 G 5
1034 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 1
1035 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 2
1036 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 3
1037 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 05-69 G 4
1038 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 06-69 G 1
1039 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 4
1040 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 5
1041 Khu nhà D69 - CLC D69 (CLC) Nam 08-69 G 6