* Lưu ý: Dữ liệu tìm được có thể thay đổi do tra cứu trong thời gian thực !

Tìm thấy: 91 giường trống

STT
Khu nhà
Tòa nhà
Giới tính cho phép
Phòng
Giường
1 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 001 G 7
2 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 001 G 8
3 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng trệt Nữ 013 G 6
4 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 101 G 2
5 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 102 G 2
6 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 110 G 6
7 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 111 G 1
8 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 114 G 4
9 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 117 G 5
10 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 118 G 4
11 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 118 G 5
12 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 119 G 6
13 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 203 G 4
14 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 205 G 5
15 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 206 G 2
16 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 208 G 8
17 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 210 G 2
18 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 210 G 4
19 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 210 G 7
20 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 215 G 1
21 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 2 Nữ 215 G 5
22 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 302 G 7
23 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 306 G 2
24 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 318 G 6
25 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 3 Nữ 320 G 3
26 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 406 G 8
27 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 407 G 2
28 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 407 G 3
29 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 411 G 6
30 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 411 G 8
31 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 4 Nam 419 G 4
32 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 501 G 1
33 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 501 G 6
34 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 501 G 7
35 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 502 G 1
36 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 506 G 4
37 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 507 G 2
38 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 508 G 4
39 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 5 Nam 513 G 4
40 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 608 G 2
41 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 608 G 5
42 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 6 (CLC) Nam 611 G 3
43 Nhà D31 - CLC:Nam D31 (CLC) Nam 10-31 G 4
44 Nhà D31 - CLC:Nam D31 (CLC) Nam 12-31 G 4
45 Nhà D60: Nam D60 Nam 12-60 G 2
46 Nhà D60: Nam D60 Nam 12-60 G 3
47 Nhà D60: Nam D60 Nam 12-60 G 4
48 Nhà D60: Nam D60 Nam 12-60 G 5
49 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 10-61 G 3
50 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 10-61 G 6
51 Nhà D72:Nam D72 Nam 10-72 G 1
52 Nhà D72:Nam D72 Nam 10-72 G 2
53 Nhà D72:Nam D72 Nam 10-72 G 6
54 Nhà D72:Nam D72 Nam 11-72 G 5
55 Nhà D72:Nam D72 Nam 12-72 G 1
56 Nhà D72:Nam D72 Nam 12-72 G 2
57 Nhà D72:Nam D72 Nam 12-72 G 4
58 Nhà D72:Nam D72 Nam 12-72 G 5
59 Nhà D72:Nam D72 Nam 12-72 G 6
60 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D30 Nam 08-30 G 1
61 Nhà D31 - CLC:Nam D31 (CLC) Nam 08-31 G 4
62 Nhà D60: Nam D60 Nam 03-60 G 6
63 Nhà D60: Nam D60 Nam 05-60 G 1
64 Nhà D60: Nam D60 Nam 05-60 G 2
65 Nhà D60: Nam D60 Nam 05-60 G 3
66 Nhà D60: Nam D60 Nam 05-60 G 4
67 Nhà D60: Nam D60 Nam 05-60 G 5
68 Nhà D60: Nam D60 Nam 05-60 G 6
69 Nhà D60: Nam D60 Nam 08-60 G 3
70 Nhà D60: Nam D60 Nam 08-60 G 4
71 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D61 Nam 01-61 G 2
72 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 01-70 G 4
73 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 05-70 G 3
74 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D70 Nam 06-70 G 4
75 Nhà D72:Nam D72 Nam 01-72 G 2
76 Nhà D72:Nam D72 Nam 01-72 G 3
77 Nhà D72:Nam D72 Nam 01-72 G 4
78 Nhà D72:Nam D72 Nam 02-72 G 2
79 Nhà D72:Nam D72 Nam 02-72 G 3
80 Nhà D72:Nam D72 Nam 03-72 G 5
81 Nhà D72:Nam D72 Nam 04-72 G 6
82 Nhà D72:Nam D72 Nam 05-72 G 1
83 Nhà D72:Nam D72 Nam 05-72 G 2
84 Nhà D72:Nam D72 Nam 05-72 G 3
85 Nhà D72:Nam D72 Nam 05-72 G 4
86 Nhà D72:Nam D72 Nam 05-72 G 5
87 Nhà D72:Nam D72 Nam 05-72 G 6
88 Nhà D72:Nam D72 Nam 09-72 G 6
89 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 04-69 G 2
90 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 07-69 G 5
91 Khu nhà D - CLC (D30, D61, D69, D70): Nam D69 Nam 09-69 G 6